October 25, 2021

Funksjonshemmede prioritert på bistandsbudsjettet

På posten for sårbare grupper foreslår regjeringen en økning på 115 millioner. Mye av disse er er øremerket funksjonshemmede:

Det foreslås en økning på 50 mill. kroner til innsats for inkludering av mennesker med funksjonsnedsettelse, herunder kapasitetsbygging av mennesker med funksjonsnedsettelses egne organisasjoner. Videre foreslås det totalt 50 mill. kroner for oppfølging av  toppmøtet Global Disability Summit og til arbeid med strategiene for henholdsvis inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne og bekjempelse av moderne slaveri.

– Atlas-alliansen er glade for at funksjonshemmede prioriteres på utviklingsbudsjettet. Funksjonshemmede diskrimineres, utestenges og holdes systematisk utenfor samfunnet i utviklingsland, og det er bra at Norsk bistand kan bidra til å rette på dette sier daglig leder i Atlas-alliansen Morten Eriksen.

Regjeringen skriver tidlig i budsjettdokumentet for utenriksdepartementet noe om hvorfor de prioriterer bistand til funksjonshemmede:

FN har dokumentert at personer med funksjonsnedsettelse havner nederst på alle utviklingsparametere. Innsatsen for denne gruppen er allerede styrket og gjøres i samarbeid med sivilsamfunnsorganisasjoner og gjennom FN, som for eksempel Unicef.

Videre skriver den avgående regjeringen om strategien de skal lansere.

Regjeringen vil lansere en strategi for inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne i utviklingssamarbeidet, som skal gi retning til den videre innsatsen. Norge er aktiv også i normativt arbeid på globalt nivå.

Global Disability Summit i Oslo omtales også:

I 2022 er Norge vertskap for det andre internasjonale toppmøtet om og med personer med funksjonsnedsettelse, «Global Disability Summit», som arrangeres digitalt. Toppmøtet skal bidra til en opptrapping av den globale innsatsen for å sikre at personer med funksjonsnedsettelse blir hørt, inkludert og likestilt i alle land. Målet er å oppnå enighet om forpliktelser for inkluderende utvikling med vekt på handling og resultater.

Tilbake