Inkluderende utdanning

Smiling boy with blue background

Alle mennesker har samme universelle rett til utdanning og til å nå sitt fulle potensiale. Å ha en funksjonsnedsettelse øker risikoen for å bli ekskludert fra utdanning, og spesielt jenter med nedsatt funksjonsevne har redusert tilgang til utdanning i det globale sør.

FNs Sustainable Development Goals-rapport fra 2018 anslår at 58 % av barn og unge ikke oppnår grunnleggende lese- og matematikkferdigheter, selv om de er innskrevet på skole. Barn og unge med funksjonsnedsettelser er overrepresentert i dette tallet. I fattige land går bare rundt 60 % av barn med funksjonsnedsettelser på grunnskolen, og mindre enn halvparten av disse fortsetter skolegangen sin etter grunnskolen. I de fattigste landene er disse tallene enda lavere. Et eksempel er Nepal hvor hele 85 % av alle barn som ikke går på skole har nedsatt funksjonsevne.

Atlas-alliansen inkluderende utdannings­program

Det overordnede målet for vårt inkluderende utdanningsprogram er at jenter og gutter, kvinner og menn med funksjonsnedsettelser fullfører inkluderende kvalitetsutdanning og drar nytte av livslange læringsmuligheter.

To viktige internasjonale rammeverk legger de overordnede føringene for utdanningsprogrammet:

 1. FNs Konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, spesielt artikkel 24 om utdanning.
 2. FNs bærekraftsmål, særlig Mål 4 om god utdanning, og det grunnleggende prinsippet om at ingen skal utelates.  

Vårt arbeid skal sikre:

 • Tilgang til gratis, rettferdig og tilpasset kvalitetsutdanning.
 • At funksjonshemmede har lik tilgang til alle utdanningsnivåer.

Atlas-alliansen jobber for å øke tilbudet av kvalifiserte lærere som bruker inkluderende utdanningsmetoder. I tillegg til lærere som er lært opp i inkluderende metoder, trenger skolene utstyr og tilpassede materialer for at barn med funksjonsnedsettelser skal få kvalitetsutdanning på lik linje og sammen med sine jevnaldrende.

Hva ønsker vi?

 1. Funksjonshemmedes egne organisasjoner (DPOs) tar en ledende rolle i påvirkningsarbeidet for inkluderende utdanning, inkludert i førskoleårene, på lokalt, regionalt, og nasjonalt nivå.
 2. Jenter og gutter, kvinner og menn med funksjonshemninger, får tilgang til og kan delta i inkluderende utdanning.

Målgrupper

Dette er målgruppene for Atlas-alliansens utdanningsprogram:

 1. Partner-DPOer og deres medlemmer som, med programstøtte, tar en ledende rolle i å fremme inkluderende og rettferdig kvalitetsutdanning for alle.
 2. Barn og voksne med funksjonsnedsettelser som tilbys inkluderende utdanningsmuligheter på skolene, og læringsinstitusjonene som er med i programmet.
 3. Lærere, andre pedagogisk ansatte og skoleledelse som drar nytte av lærerutdanninger, videre utdanninger og utviklingsaktiviteter.
 4. Frivillige organisasjoner og andre sivilsamfunnsaktører som får opplæring i inkluderende utdanning.
 5. Relevante lokale og nasjonale statlige aktører som er involvert i faglig utviklingsarbeid for å sikre bedre utdanningspolitikk.

Resultater

Atlas-alliansens rapport til Norad for 2020 viser mange konkrete og gode resultater fra arbeidet med inkluderende utdanning i Afrika og Asia, deriblant:

 • Tall på hvor mange mennesker som har fått utdanning via våre prosjekter.
 • Tall på hvor mange lærere som har opplæring i inkluderende utdanning, enten som en del av lærerutdannelsen eller som videreutdanning.
 • Eksempler på hvordan DPOene nå tar en mer ledende rolle i kampen for inkluderende utdanning på regionalt, nasjonalt og subnasjon nasjonalt nivå.
 • Eksempler på endringer i relevante lover og retningslinjer, samt i nye lover, retningslinjer eller strategier for inkluderende utdanning.
 • Narrative eksempler på offentlige ansatte som aktivt støtter inkluderende utdanning.
 • Konkrete eksempler på politisk påvirkningsarbeid som har påvirket beslutningstakere for inkluderende utdanning, samt ført til utvikling på nasjonalt og lokalt nivå.
 • Konkrete eksempler på tiltak som har ført til inkluderende utdanning.
 • Konkrete eksempler på andre aktører (frivillige organisasjoner, media og lignende) som fungerer som allierte for inkluderende utdanning.
 • Dokumenterte funn fra DPO-overvåking av kommunale budsjetter og bruk av budsjettbevilgninger til inkluderende utdanning og tidlig barndomsutvikling i målområdene.
 • Narrative eksempler på foreldre og andre omsorgspersoner som rapporterer å bli støttet, og/eller deltar i omsorg, for barn i skolealder og førskolebarn. 

Spørsmål

Har du spørsmål om Atlas-alliansens resultatrapport, eller om vårt arbeid for inkluderende utdanning? Kontakt kontaktperson for utdanning, Eirin Kallestad, på e-post eirin.kallestad@atlas-alliansen.no

Tilbake