Inkluderende utdanning

Smiling boy with blue background

Alle mennesker har samme universelle rett til utdanning og til å nå sitt fulle potensiale. Å ha en funksjonsnedsettelse øker risikoen for å bli ekskludert fra utdanning, og spesielt jenter med nedsatt funksjonsevne har redusert tilgang til utdanning i det globale sør.

FNs Sustainable Development Goals-rapport fra 2018 anslår at 58 % av barn og unge ikke oppnår grunnleggende lese- og matematikkferdigheter, selv om de er innskrevet på skole. Barn og unge med funksjonsnedsettelser er overrepresentert i dette tallet. I fattige land går bare rundt 60 % av barn med funksjonsnedsettelser på grunnskolen, og mindre enn halvparten av disse igjen fortsetter skolegangen sin etter grunnskolen. I de fattigste landene er disse tallene enda lavere. Ett eksempel er Nepal hvor hele 85 % av alle barn som ikke går på skole har nedsatt funksjonsevne.

Atlas-alliansens inkluderende utdannings­program

Det overordnede målet for vårt inkluderende utdanningsprogram er at jenter, gutter, kvinner og menn med funksjonsnedsettelser fullfører inkluderende kvalitetsutdanning og drar nytte av livslange læringsmuligheter.

To viktige internasjonale rammeverk legger de overordnede føringene for utdanningsprogrammet:

 1. FNs Konvensjon om rettighetene til personer med ned funksjonsevne, spesielt artikkel 24 om utdanning
 2. FNs bærekraftsmål, særlig mål 4 om god utdanning, og det grunnleggende prinsippet om at ingen skal utelates  

Arbeidet vårt skal sikre:

 • Tilgang til gratis, rettferdig og tilpasset kvalitetsutdanning
 • At funksjonshemmede har lik tilgang til alle utdanningsnivåer

Atlas-alliansen jobber for å øke tilbudet av kvalifiserte lærere som bruker inkluderende utdanningsmetoder. I tillegg til lærere som er lært opp i inkluderende metoder, trenger skolene utstyr og tilpassede materialer for at barn med funksjonsnedsettelser skal få kvalitetsutdanning på lik linje med og sammen med sine jevnaldrende.

Mål for arbeidet

 1. Funksjonshemmedes egne organisasjoner (DPOer) tar en ledende rolle i påvirkningsarbeidet for inkluderende utdanning, inkludert i førskoleårene, på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå
 2. Jenter og gutter, kvinner og menn med funksjonshemninger får tilgang til og kan delta i inkluderende utdanning

Målgrupper

Dette er målgruppene for Atlas-alliansens utdanningsprogram:

 1. Partner-DPOer og deres medlemmer som, med programstøtte, tar en ledende rolle i å fremme inkluderende og rettferdig kvalitetsutdanning for alle
 2. Barn og voksne med funksjonsnedsettelser som tilbys inkluderende utdanningsmuligheter på skolene, og læringsinstitusjonene som er med i programmet
 3. Lærere, andre pedagogisk ansatte og skoleledelse som drar nytte av lærerutdanninger, videreutdanning og utviklingsaktiviteter
 4. Frivillige organisasjoner og andre sivilsamfunnsaktører som får opplæring i inkluderende utdanning
 5. Relevante lokale og nasjonale statlige aktører som er involvert i faglig utviklingsarbeid for å sikre bedre utdanningspolitikk

Spørsmål

Har du spørsmål om Atlas-alliansens resultatrapporter eller om vårt arbeid for inkluderende utdanning? Send en e-post til kontaktperson for utdanning, Eirin Kallestad: eirin.kallestad@atlas-alliansen.no

Tilbake