Menneske­rettigheter og organisasjons­utvikling

Smilende liten gutt i rullestol

Å fremme menneskerettighetene til personer med funksjons­nedsettelser handler om å endre holdninger og få på plass lover som fjerner barrierer for inkludering. Atlas-alliansen og våre partnere fremmer rettighetsarbeid og organisasjonsutvikling i fattige land.

Et kjerneprinsipp for Atlas-alliansen er «ingenting om oss uten oss». Det betyr at personer med funksjonsnedsettelser er en del av hvert trinn i enhver prosess, fra planlegging til sluttføring. Atlas-alliansen styrker funksjonshemmedes egne organisasjoner i våre partnerland slik at de effektivt kan påvirke lokale og nasjonale myndigheter og bygge allianser og nettverk med andre sivilsamfunnsorganisasjoner.

FNs konvensjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne

FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) ble vedtatt i 2006. FNs medlemsland forpliktet seg med dette til å rådføre seg tett med, og aktivt involvere, personer med funksjonsnedsettelser, inkludert barn, gjennom deres representative organisasjoner. Konvensjonen alene sikrer ikke rettighetene til personer med funksjonsnedsettelser, men den er et skritt i riktig retning. Det overordnede målet med denne konvensjonen – og med FNs bærekraftmål – er å sikre at vi ikke utelater noen. Dette er grunnlaget og retningslinjene for Atlas-alliansens arbeid for menneskerettigheter og organisasjonsutvikling.

Atlas-alliansens menneske­rettighets­program

Det overordnede målet for menneskerettighetsprogrammet vårt er å sikre rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, samt å sikre deres innflytelse i saker som påvirker livene deres. Personer med funksjonsnedsettelser er de fremste ekspertene på barrierene som hindrer deres fulle og effektive deltakelse i samfunnet. De har ofte løsningene på problemene som berører dem, og funksjonshemmedes egne organisasjoner over hele verden er deres rettmessige representanter.


Mål for arbeidet

Atlas-alliansen og våre partnere har identifisert følgende overordnede mål for arbeidet med menneskerettigheter og organisasjonsutvikling:

  1. Funksjonshemmedes egne organisasjoner påvirker nasjonale og lokale beslutningsprosesser
  2. Jenter og gutter, kvinner og menn med funksjonsnedsettelser drar nytte av nasjonale og lokale tjenester

Målgrupper

Vi har følgende målgrupper som også er direkte involvert i aktivitetene våre i Afrika og Asia:

  1. Funksjonshemmedes egne organisasjoner og deres medlemmer
  2. Utviklingsaktører (frivillige organisasjoner og sivilsamfunnsorganisasjoner)
  3. Lokale og nasjonale myndigheter

Spørsmål

Har du spørsmål til Atlas-alliansens menneskerettighetsarbeid? Kontakt leder for programavdelingen, Marte Onstad-Svare: marte.onstad-svare@atlas-alliansen.no.

Tilbake