Menneske­rettigheter og organisasjons­utvikling

Smilende liten gutt i rullestol

Å fremme menneskerettighetene til personer med funksjons­nedsettelser handler om å endre holdninger og få på plass lover som fjerner barrierer for inkludering. Atlas-alliansen og våre partnere fremmer rettighetsarbeid og organisasjonsutvikling i fattige land.

Et kjerneprinsipp i Atlas-alliansen er «ingenting om oss uten oss». Dette betyr at personer med funksjonsnedsettelser er en del av hvert trinn i enhver prosess, fra planlegging til sluttføring. Atlas-alliansen styrker funksjonshemmedes egne organisasjoner i våre partnerland til å påvirke endringer hos lokale og nasjonale myndigheter, og til å bygge allianser og nettverk med andre sivilsamfunnsorganisasjoner og internasjonale ikke-statlige organisasjoner.

FNs konvensjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne

FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD)ble vedtatt i 2006. FNs medlemsland forpliktet seg med dette til å rådføre seg tett med, og aktivt involvere personer med funksjonsnedsettelser, inkludert barn, gjennom deres representative organisasjoner. Konvensjonen alene sikrer ikke personer med funksjonsnedsettelser deres rettigheter, men den er et skritt i riktig retning. Det overordnede målet med denne konvensjonen – og med FNs bærekraftmål– er å sikre at vi ikke etterlater noen. Dette er grunnlaget og retningslinjene for Atlas-alliansens arbeid for menneskerettigheter og organisasjonsutvikling.

Atlas-alliansens menneske­rettighets­program

Det overordnede målet for menneskerettighetsprogrammet vårt er å sikre personer med nedsatt funksjonsevne deres rettigheter, samt å sikre deres innflytelse på saker som påvirker deres liv. Personer med funksjonsnedsettelser er de fremste ekspertene på barrierene som hindrer full og effektiv deltakelse i samfunnet. De har ofte løsningene på problemene som berører dem, og funksjonshemmedes egne organisasjoner(Disabled Persons’ Organisations - DPOer) over hele verden er deres rettmessige representanter.


Mål for vårt menneske­rettighets­program

Atlas-alliansen og våre partnere har identifisert følgende overordnede mål innen arbeid med rettigheter og organisasjonsutvikling:

  1. Funksjonshemmedes egne organisasjoner påvirker nasjonale og lokale beslutningsprosesser.
  2. Jenter og gutter, kvinner og menn med funksjonsnedsettelser drar nytte av nasjonale og lokale tjenester.

Målgrupper

Vi har følgende målgrupper som er direkte involvert i aktivitetene våre i Afrika og Asia:

  1. Funksjonshemmedes egne organisasjoner og deres medlemmer.
  2. Utviklingsaktører (frivillige organisasjoner og sivilsamfunnsorganisasjoner).
  3. Lokale og nasjonale myndigheter.

Spørsmål

Har du spørsmål til Atlas-alliansens menneskerettighetsarbeid? Kontakt leder for programavdelingen, Marte Onstad-Svare, via e-post: marte.onstad-svare@atlas-alliansen.no.

Tilbake