Arbeid og inntekt

Happy blind woman reading

Mennesker med funksjonsnedsettelser er overrepresentert blant de fattigste i verden. Mennesker med funksjonsnedsettelser har større risiko for å oppleve fattigdom, og står bakerst i køen når det gjelder sysselsetting og inntektsskapende arbeid.

Årsakene til at fattigdom og funksjonshemming er en ond sirkel, er blant annet dårlige levekår, lav sysselsetting, begrenset tilgang til utdanning, helsetilbud, og andre sosiale tjenester. Funksjonshemming påvirker ikke bare personen selv, det påvirker også deres familier, omgivelser og samfunnet for øvrig. Fattigdom er dermed både en årsak og en konsekvens av funksjonshemminger.

FNs konvensjon om like rettigheter

FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD),vedtatt i 2006, fastslår at personer med funksjonsnedsettelser har rett til å arbeide på lik linje med andre. Det står også at de skal ha lik tilgang til jobbmuligheter og karriere i arbeidsmarkedet, samt rett på bistand til å finne og vedlikeholde sysselsetting. Konvensjonen sier at personer med funksjonsnedsettelser skal ha like rettigheter til yrkesfaglig og profesjonell rehabilitering som andre.På denne måten skal konvensjonen sikre denne gruppen en tilstrekkelig levestandard for seg selv og deres familier, inkludert tilstrekkelig mat, klær og bolig. Dessverre er det en lang vei å gå før mennesker med funksjonsnedsettelser i det globale Sør får de samme rettighetene som andre.

Atlas-alliansens program for arbeid og inntekt

Et overordnede mål for Atlas-alliansens program for arbeid og inntekt, er at mennesker med funksjonsnedsettelser skal bli økonomisk uavhengig. Viktige aktiviteter i dette arbeidet omfatter inkluderende spare- og lånegrupper, kompetanseutvikling, mentorskap, lobbyvirksomhet (av både myndigheter og finansinstitusjoner) og tilgang til mikrofinanstjenester. Programmet muliggjør sterke koblinger mellom funksjonshemmedes organisasjoner, mikrofinansinstitusjoner, privat sektor ,lokale myndigheter og lokalsamfunn. Det sikrer sterk bærekraft av både resultater og aktiviteter.

Våre mål

Programmet er basert på at funksjonshemmedes egne organisasjoner og finansinstitusjoner i det globale Sør bidrar til å gi personer med funksjonsnedsettelser tilgang til:

  1. Finansielle tjenester på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.
  2. Økt inntekt.
  3. Sosiale støtteordninger.

Målgrupper

Den viktigste målgruppen for programmet er personer med funksjonsnedsettelser i arbeidsalder. Dette er personer som drar nytte av økt tilgang til finansielle tjenester, sosiale støtteordninger og økt inntekt. Primærmålgruppen består av følgende undergrupper som er direkte involvert i våre aktiviteter:

  1. Funksjonshemmedes egne organisasjoner og deres medlemmer.
  2. Finansinstitusjoner.
  3. Offentlige myndigheter.

Spørsmål

Dersom du har spørsmål angående Atlas-alliansens program innen arbeid og inntekt, kan du kontakte leder for programavdelingen, Marte Onstad-Svare, via e-post: marte.onstad-svare@atlas-alliansen.no

Tilbake