Arbeid og inntekt

Happy blind woman reading

Mennesker med funksjonsnedsettelser er overrepresentert blant verdens fattigste. Personer med funksjonsnedsettelser står bakerst i køen når det gjelder sysselsetting og inntektsskapende arbeid.

Årsakene til at fattigdom og funksjonshemming er en ond sirkel, er blant annet dårlige levekår, lav sysselsetting og begrenset tilgang til utdanning, helsetilbud og andre sosiale tjenester. Funksjonshemming påvirker ikke bare personen selv, det påvirker også familien, omgivelsene og samfunnet for øvrig. Fattigdom er dermed både en årsak til og en konsekvens av funksjonshemminger.

FNs konvensjon om like rettigheter

FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, vedtatt i 2006, fastslår at personer med funksjonsnedsettelser har rett til arbeid på lik linje med andre. Dette inkluderer lik tilgang til jobbmuligheter og karriere, samt rett på bistand til å finne og beholde arbeid. Konvensjonen sier også at personer med funksjonsnedsettelser har samme rettigheter til yrkesfaglig og profesjonell rehabilitering som andre. På denne måten skal konvensjonen sikre anstendig levestandard for fuksjonshemmede og våre familier, inkludert tilstrekkelig mat, klær og bolig. Dessverre er det en lang vei å gå før mennesker med funksjonsnedsettelser i det globale sør får de samme rettighetene som den øvrige befolkningen.

Atlas-alliansens program for arbeid og inntekt

Et overordnet mål for Atlas-alliansens program for arbeid og inntekt er at mennesker med funksjonsnedsettelser skal være økonomisk uavhengige. Viktige aktiviteter i dette arbeidet omfatter inkluderende spare- og lånegrupper, kompetanseutvikling, mentorskap, tilgang til mikrofinanstjenester og lobby­virksomhet overfor myndigheter og finansinstitusjoner. Programmet muliggjør sterke koblinger mellom funksjonshemmedes organisasjoner, mikrofinansinstitusjoner, privat sektor, lokale myndigheter og lokalsamfunn. Dette sikrer bærekraft i både resultater og aktiviteter.

Mål for arbeidet

Programmet for arbeid og inntekt er basert på at funksjonshemmedes organisasjoner og finansinstitusjoner i det globale sør bidrar til å gi personer med funksjonsnedsettelser tilgang til:

  1. Finansielle tjenester på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå
  2. Økt inntekt
  3. Sosiale støtteordninger

Målgrupper

Den viktigste målgruppen for programmet er personer med funksjonsnedsettelser i arbeidsfør alder. Dette er personer som drar nytte av økt tilgang til finansielle tjenester, sosiale støtte­ordninger og økt inntekt. Primærmålgruppen består av følgende undergrupper som er direkte involvert i våre aktiviteter:

  1. Funksjonshemmedes egne organisasjoner og deres medlemmer
  2. Finansinstitusjoner
  3. Offentlige myndigheter

Spørsmål

Dersom du har spørsmål om Atlas-alliansens program innen arbeid og inntekt, kan du kontakte leder for programavdelingen, Marte Onstad-Svare: marte.onstad-svare@atlas-alliansen.no

Tilbake