Together for Inclusion

Together for Inclusion er et banebrytende partnerskap hvor seks norske organisasjoner for funksjonshemmede (DPO-er) og ni norske NGO-er jobber for å realisere funksjonshemmedes rettigheter i samarbeid med lokale partnere i Etiopia, Mosambik, Niger, Somalia, Sør-Sudan og Uganda.


I 2019 lyste Norad ut midler til tiltak for funksjonshemmede, med vekt på samarbeid mellom DPO-er og NGO-er. En stor gruppe norske organisasjoner bestemte seg for å søke sammen som et konsortium med Atlas-alliansen som leder. Målet var et samarbeid der funksjonshemmedes egne organisasjoner leder arbeidet – en konkretisering av bevegelsens slagord «Nothing about us without us». Prosjektene er altså av, med og for funksjonshemmede. I 2020 ble nye midler lyst ut, og avtalen er nå på totalt 494 millioner norske kroner over fire år.

Hva er unikt med Together for Inclusion?

Det finnes andre konsortia som driver prosjekter for funksjonshemmede, mange av dem i samarbeid med DPO-er. Together for Inclusion er imidlertid det eneste strategiske samarbeidet der funksjonshemmedes egne organisasjoner sitter i førersetet.

I dette partnerskapet lærer organisasjonene av hverandre: Funksjonshemmedes organisasjoner kan lære mye av NGO-ene (om eksempelvis profesjonalisering, oppskalering og evaluering), og NGO-ene kan lære om funksjonshemmede og om inkluderende utvikling direkte fra dem som er eksperter på nettopp dette.

Hva gjør vi?

Prosjektene er fordelt på tre tematiske områder:

I hvert land samarbeider mellom tre og seks organisasjoner om prosjekter. I hvert av landene ledes arbeidet av én organisasjon, og i tre av landene er dette en DPO. Nettverksbygging på landnivå er veldig viktig: organisasjonene møtes for planlegge, evaluere og rapportere i samarbeid. Mange i bistandsbransjen har vært vant til å se funksjonshemmede kun som mottakere; når man derimot jobber sammen, får man et helt annet perspektiv.

Felles for alle prosjektene er at det jobbes for langsiktig og bærekraftig endring. For eksempel brukes Norges Handikapforbunds inkluderende utdanningsmodell i Uganda, Mosambik, Somalia og Etiopia. Dette er en modell som baserer seg på grundig opplæring av lærere, både i løpet av lærerutdanningen og som videreutdanning, og hvor lokalsamfunnet involveres for å skape en mer inkluderende skole som møter behovene til alle barn.

Partnerskapet har også et sterkt fokus på monitorering og evaluering, som samkjøres slik at resultatene fra de forskjellige landene skal kunne sammenlignes. Det har vært en viktig læringsprosess og et viktig kompetanseløft for alle de involverte.  

Hvor jobber vi?

Together for inclusion logo
Tilbake