Åpenhetsloven og aktsomhets­vurderinger

Stiftelsen Atlas-alliansen er funksjonshemmedes egen paraply­organisasjon som jobber for å fremme rettighetene og bedre levekårene for mennesker med funksjonsnedsettelser i det globale Sør.  Vi er en del av den globale bevegelsen av funksjonshemmedes organisasjoner, og vi samarbeider primært med funksjonshemmedes egne organisasjoner. Atlas-alliansen kan også støtte andre organisasjoners inkluderende bistandsarbeid, som f.eks gjennom det store samarbeidsprosjektet Together for Inclusion. Alle direkte samarbeidspartnere til Stiftelsen Atlas-Alliansen er i Norge, og disse har egne avtaler med lokale partnere.

Stiftelsen Atlas-alliansen har et sekretariat i Oslo som jobber i Norge. Arbeidet til sekretariatet er rettet mot oppfølgning av norske bistandsorganisasjoners arbeid, rapportering til donor årlig med konsoliderte narrative og økonomiske rapporter og med påvirknings­arbeid i Norge.

Vi har etablert følgende retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneske­rettigheter og anstendige arbeidsforhold:

Stiftelsen Atlas-alliansen jobber kontinuerlig med å sikre at virksomheten ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi jobber med samfunnsansvar daglig, og har tydelig definerte etiske retningslinjer som forplikter alle våre egne ansatte. Vi har også utviklet egne retningslinjer for klimaendring og miljø risiko og retningslinjer for kjønnslikestilling som forplikter våre samarbeidspartnere.  

I løpet av 2023 har sekretariatet bedt sentrale leverandører å fylle ut egne spørreskjema for å kartlegge leverandørens påvirkning på arbeidstaker- og menneskerettigheter i leverandørkjedene. Dersom det er risiko for brudd på åpenhetsloven skal disse rapporteres til sekretariatet på følgende epost: procurement@atlas-alliansen.no.  

Gjennom våre aktsomhetsvurderinger har vi ikke avdekket negative konsekvenser hos våre norske leverandører. Sekretariatet vil fortsette arbeidet med kartlegging av leverandører i 2023 og vil oppdatere nettsida med eventuelle avdekkede konsekvenser, vesentlig risiko og tiltak. Alle leverandører som omfattes av åpenhetsloven skal sende inn spørreskjema og vil bli vurdert av sekretariatet fortløpende.  

Tilbake