Krise og konflikt

Happy boy in a wheelchair

Mennesker med funksjonsnedsettelser er spesielt sårbare under konflikt og humanitære kriser. I tillegg blir funksjonshemmede ofte ignorert og ekskludert når det kommer til forebygging av katastrofer.

I land som er rammet av krise og konflikt mangler 75 % av personer med funksjonsnedsettelser tilstrekkelig tilgang til grunnleggende tjenester som vann, husly, mat eller helsetjenester. Mange sliter med å gjenopprette levebrødet sitt etter en katastrofe. Antallet psykiske lidelser er høyere hos flyktninger med nedsatt funksjonsevne sammenlignet med den generelle flyktning­befolkningen.

Disability Inclusive Disaster Risk Reduction

Situasjonen for personer med funksjonsnedsettelser kan ikke forbedres om vi ikke selv er aktivt engasjerte og tar del i arbeidet. Derfor skal Atlas-alliansens program innen krise og konflikt, «Disability Inclusive Disaster Risk Reduction» (DiDRR), styrke funksjonshemmedes rolle i dette arbeidet i samarbeid med andre aktører som jobber på feltet.

Mål for arbeidet

Det overordnede målet for arbeidet vårt innen krise og konflikt er at mennesker med funksjonsnedsettelser skal være beskyttet i risikosituasjoner. Det innebærer full implementering av artikkel 11 i FNs Konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. Den omhandler risikosituasjoner og humanitære nødssituasjoner, med et juridisk rammeverk som styrker inkluderende humanitært arbeid. Atlas-alliansen har en rettighetsbasert tilnærming for å styrke personer med funksjonsnedsettelser og vi har spisset vår innsats innen krise og konflikt til to land, Mosambik og Uganda.

Målgrupper

Primærmålgruppen består av to undergrupper:

  1. Mennesker med funksjonsnedsettelser, som støttes for å bli tydelige og kunnskapsrike talspersoner, og rådgivere for inkluderende risikoreduksjon og humanitær innsats
  2. Lokale, regionale og nasjonale myndigheter, som støttes slik at de kan styrke personer med funksjonsnedsettelser i krise og konflikt for å sikre dem rettighetene de har krav på

Spørsmål

Dersom du har spørsmål om Atlas-alliansens arbeid innen temaet krise og konflikt, kan du kontakte leder for programavdelingen, Marte Onstad-Svare, via e-post: marte.onstad-svare@atlas-alliansen.no

Tilbake