Krise og konflikt

Happy boy in a wheelchair

Mennesker med funksjonsnedsettelser er spesielt sårbare under konflikt og humanitære kriser. I tillegg blir funksjonshemmede ofte ignorert og ekskludert når det kommer til forebygging av katastrofer.

I land som er rammet av krise og konflikt, mangler 75 % av personer med funksjonsnedsettelser tilstrekkelig tilgang til grunnleggende tjenester som vann, husly, mat eller helsetjenester. Mange sliter med å gjenopprette levebrødet sitt etter en katastrofe. Antallet psykiske lidelser er høyere hos flyktninger med nedsatt funksjonsevne sammenlignet med den generelle flyktningebefolkningen.

Disability Inclusive Disaster Risk Reduction

Situasjonen til personer med funksjonsnedsettelser kan ikke forbedres før de selv er aktivt engasjerte og tar del i arbeidet. Atlas-alliansens program innen krise og konflikt, «Disability Inclusive Disaster Risk Reduction» (DiDRR),fokuserer på å styrke funksjonshemmedes rolle innen dette arbeidet, i samarbeid med andre aktører som jobber på dette feltet.

Overordnet mål

Det overordnede målet i vårt arbeid innen krise og konflikt er at mennesker med funksjonsnedsettelser skal være beskyttet i risikosituasjoner. Det innebærer full implementering av CRPD artikkel 11, som omhandler risikosituasjoner og humanitære nødssituasjoner, med et juridisk rammeverk som styrker inkluderende humanitært arbeid. Atlas-alliansen har en rettighetsbasert tilnærming for å styrke personer med funksjonsnedsettelser. Atlas-alliansen har spisset vår innsats innen krise og konflikt i to land, Mosambik og Uganda.

Målgrupper

Primærmålgruppen består av to undergrupper:

  1. Mennesker med funksjonsnedsettelser, som støttes for å bli tydelige og kunnskapsrike talspersoner, og rådgivere for inkluderende risikoreduksjon og humanitær innsats.
  2. Lokale, regionale og nasjonale myndigheter, som støttes slik at de kan styrke personer med funksjonsnedsettelser i krise og er konflikt for å sikre dem rettighetene de har krav på.

Spørsmål

Dersom du har spørsmål om Atlas-alliansens arbeid innen temaet krise og konflikt, kan du kontakte leder for programavdelingen, Marte Onstad-Svare, via e-post: marte.onstad-svare@atlas-alliansen.no

Tilbake