1/12/2022

Årskavalkade: Norges arbeid for personer med nedsatt funksjonsevne

Regjeringen la listen høyt ved starten av 2022: Verdenstoppmøte om inkludering av funksjonshemmede, ny strategi for inkluderende utvikling og evaluering av Norges humanitære strategi. Har regjeringen levert? Vi vurderer innsatsen med terningkast.

Av:
Marit Sørheim, daglig leder i Atlas-alliansen
Morten Eriksen, rådgiver i Atlas-alliansen
Publisert i Bistandsaktuelt 1. desember 2022:
https://www.bistandsaktuelt.no/atlas-alliansen-bistandsbudsjettet-bistandsforvaltning/arskavalkade-norges-arbeid-for-personer-med-nedsatt-funksjonsevne/323961

Global status

Om lag 15 prosent av verdens befolkning og 20 prosent av alle kvinner lever med nedsatt funksjonsevne, ifølge Verdens helseorganisasjon.

Dette tallet er vesentlig høyere i krise- og konfliktområder, og funksjonshemmede er også overrepresentert blant fattige og marginaliserte.

På global basis ble det gitt rundt 1800 milliarder kroner i bistand i 2021. Av disse midlene er det bare omtrent 2 prosent som rapporteres som inkluderende.

Terningkast: 2

Norges ambisjonsnivå

Hurdalsplattformen slår fast at Norge vil gå foran i kampen mot fattigdom, nød og sult.

Forventningene til utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim var derfor store, og de har blitt innfridd: Statsråden kjente godt til funksjonshemmedes rettighetskamp og hadde klare ambisjoner for arbeidet, deriblant en ny strategi for inkluderende utviklingspolitikk.

Terningkast: 5

Verdenstoppmøtet Global Disability Summit

I februar var Norge vertskap for verdenstoppmøtet om funksjonshemmedes rettigheter.

Sentralt sto forpliktelsen om at funksjonshemmede skal sitte i førersetet for egen utvikling og at all utvikling og humanitær innsats må være inkluderende og ikke-diskriminerende.

Toppmøtet ble en suksess, og det resulterte i mer enn 1400 forpliktelser om tiltak både når det gjelder politikkutforming, planlegging og gjennomføring.

Terningkast: 5

«Likestilling for alle»

Strategien for inkludering «Likestilling for alle» skisserer hvordan norsk bistand skal bli inkluderende i tråd med konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter og FNs bærekraftsmål.

Den er rettighetsbasert, helhetlig og har en tospors-tilnærming med både generelle tiltak som inkluderer funksjonshemmede og målrettede tiltak der funksjonshemmede er hovedmålgruppe.

Dessuten ønsker regjeringen å styrke kunnskapen, å videreutvikle bruken av OECD-DACs statistikkverktøy for inkludering, samt å fremme inkludering i multilaterale organisasjoner.

Strategien er ikke gjennomgående forpliktende, men den er en milepæl i rettighetsarbeidet, så i påvente av den kommende implementeringsplanen, velger vi å gi høy karakter.

Terningkast: 5

Ny strategi for matsikkerhet

Denne uken presenterte statsråd Tvinnereim ny strategi for matsikkerhet.

Likestilling og inkludering av funksjonshemmede er slik vi ser det ivaretatt på en tydelig og relevant måte.

Terningkast: 5

Bistandsforvaltningen

Norad har også nettopp evaluert Norges innsats for å fremme funksjonshemmedes rettigheter i bistanden. Det er bra! Men dessverre fungerer ikke norsk bistandsforvaltning etter intensjonen: Det mangler systemer for å omsette politiske mål til inkluderende praksis, det råder en viss «fleksibilitet» med hensyn til å overholde politiske forpliktelser, og mange resultater har vært avhengig av engasjerte individer fremfor overordnet ledelse.

Vi vil likevel understreke at disse engasjerte individene har utrettet mye, så selv om Norads egen evaluering peker i retning av terningkast 2, er vi noe mildere stemt:

Terningkast: 3

Norsk humanitær innsats

Den nye strategien tar ikke for seg vår humanitære innsats. Dette selv om under én prosent av norsk humanitært arbeid rapporteres som inkluderende.

Det er derfor oppsiktsvekkende at inkludering av funksjonshemmede ikke ble vektlagt da UD nylig foretok en midtveisevaluering av sin humanitære strategi.

At funksjonshemmede fortsatt gis liten oppmerksomhet i den humanitære responsen, er alarmerende, særlig siden over 25 prosent av krigsofre og flyktninger anslås å ha nedsatt funksjonsevne.

Likevel gjøres mye godt og inkluderende arbeid i UD og av norske humanitære organisasjoner. Dette er arbeid som ennå ikke vises i statistikker og rapporter, så mye ligger til rette for å forbedre karakteren.

Terningkast: 3

Statsbudsjettet

Den nye strategien ble presentert i februar og departementet har startet arbeidet med en implementeringsplan. Likevel ble statsbudsjettet lagt frem uten konkrete forpliktelser eller midler til selve implementeringen.

Ambisjonene understrekes i budsjett-teksten: Norge vil være en pådriver for inkludering i utviklingssamarbeidet. Vi lurer på hvorfor strategien og implementeringsplanen da ikke reflekteres i budsjettet? Budsjettet viderefører dessverre usynliggjøringen av funksjonshemmede i bistand og humanitær innsats.

Dette handler om de mest marginaliserte, om kamp mot fattigdom og for likestilling i praksis. Vi trenger både målrettede tiltak direkte rettet mot funksjonshemmede og gjennomgående inkludering av funksjonshemmede i all bistand.

Norads egen rapport fra 2021 er tydelig: Norsk bistand er ikke inkluderende. Dette er ikke nødvendigvis med hensikt, men tallenes tale er klar: Bare om lag tre prosent av bistanden er inkluderende.

Terningkast: 2

Inkluderende dialog og samarbeid

Mye godt likestillings- og rettighetsarbeid skjer i dialog med departementet og Norad, deriblant:

Global Disability Summit

Funksjonshemmedes organisasjoner deltok aktivt i forberedelse, gjennomføring og etterarbeid. Norad og politisk ledelse tok dette på alvor ved at en rekke partnere i sør ble involvert i dialog om målsettinger og ønskede resultater.

Terningkast: 5

Implementeringsplan for strategien

En strategi trenger en konkret handlingsplan, og funksjonshemmedes organisasjoner er invitert inn i dette arbeidet.

Terningkast: 4

Ny strategi for matsikkerhet

Det vært en relativt inkluderende medvirkningsprosess i utarbeidelsen av strategien, hvor også funksjonshemmedes organisasjoner har fått gi innspill.

Terningkast: 4

Samlet vurdering av regjeringens innsats i 2022

Det er store sprik mellom de ulike innsatsområdene vi har vurdert her, og det er ikke rimelig å gi alle områdene samme vekt.

Noen områder vil ha varig effekt, som for eksempel strategi og handlingsplan, mens resultatene fra Global Disability Summit er vanskeligere å vurdere på kort sikt.

Å konkludere blir derfor krevende, og terningen lander balanserende på høykant.

Implementeringsplanen for den nye strategien blir avgjørende. Den er ennå ikke offentliggjort.

Terningkast: 4–5

Hva skal til for at regjeringen kan få terningkast 6? Så lenge andelen av funksjonshemmede i norsk bistand og humanitær innsats er så lav som i dag, kan ikke scoren bli høyere.

Ambisjonene er på plass, nå er det praksis som teller. Og videre godt samarbeid.

Tilbake