April 5, 2022

Markering av et vellykket toppmøte

Onsdag 30. mars inviterte statsminister Jonas Gahr Støre til markering av en vellykket gjennomføring av historiens andre internasjonale toppmøte om funksjonshemmedes rettigheter, Global Disability Summit (GDS) i februar i år. Møtet ble arrangert av Norge, Ghana og International Disability Alliance.

Hovedformålet med Global Disability Summit var at myndigheter og sivilsamfunnsaktører verden over skulle inngå eksplisitte forpliktelser om konkrete tiltak for inkludering av mennesker med funksjons­nedsettelser. 

Blant de 12 000 påmeldte til dette digitale møtet var både myndighets­representanter og representanter for funksjonshemmedes organisa­sjoner og andre sivilsamfunns­organisasjoner. Det ble i tillegg arrangert et 24-timers ungdomsforum, et sivilsamfunns­forum og mer enn 90 side­arrangementer om ulike relaterte temaer.

Til sammen leverte deltakerne på årets Global Disability Summit mer enn 1400 forpliktelser på en lang rekke områder for bredere og bedre inkludering av funksjons­hemmede. Eksempelvis forpliktet Norge seg blant annet til:

·       økt sporbarhet av og rapportering på inkludering av funksjonshemmede i utviklingssamarbeidet

·       inkludering av funksjonshemmedes rettigheter og behov i arbeidet med krise­beredskap og klima­tilpasninger

·       styrking av data og statistikk om funksjonsnedsettelse

Regjeringen lanserte i tillegg en ny likestillingsstrategi, lovte å inkorporere FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjons­evne (CRPD) i norsk lov og annonserte en bevilgning på 210 millioner kroner til inkluderende og menneskeretts­orientert bistand de kommende tre årene.

Toppmøtet ble kronet med vedtak om et tredje GDS i 2025 med Tyskland og Jordan som vertskap sammen med International Disability Alliance.

For å markere et vellykket og vel gjennomført toppmøte inviterte derfor statsminister Støre sammen med utviklings­minister Tvinnerheim til mottakelse i statsminister­boligen 30. mars. Blant gjestene var representanter for UD, Norad, funksjons­hemmedes organisasjoner og sivil­samfunnet ellers, samt kjente TV-profiler og paralympics­utøvere.

I sin tale rettet statsminister Støre en stor takk til Atlas-alliansen og de andre medvirkende organisasjonene for innsatsen før, under og etter toppmøtet og sa at GDS nå har blitt en institusjon. Han la til at når Norge nå skal inkorporere CRPD i norsk lov, betyr det at rettighetene til personer med nedsatt funksjons­evne skal tas på alvor. Målet er et likestilt samfunn for alle.

Utviklingsminister Tvinnereim understreket forpliktelsene Norge ga under GDS om at Norges innsats i utviklings­samarbeidet skal være etter­prøvbar på inkludering, og at regjeringen vil bidra til styrking av data om funksjons­nedsettelser. Selv leverte hun et tydelig løfte på at Norge skal være en pådriver for inkludering av funksjons­hemmede i det inter­nasjonale utviklings­samarbeidet.

Vi gleder oss til framtidig samarbeid om implementering av strategien og gjennom­føring av forpliktelsene fra Global Disability Summit 2022!

Atlas-allliansens daglige leder Morten Eriksen og styreleder Lilly Ann Elevestad talte

Tilbake