16/2/2022

Bruk sjansen som toppmøtet gir til å skape endring

MENINGER: For å oppnå reelle resultater og varig endring er det behov for tydelig inkludering gjennom politikk og praksis. Global Disability Summit åpner døren på vidt gap for å oppnå dette, skriver Gagan Chhabra og Morten Eriksen i Atlas-alliansen

Av: Gagan Chhabra og Morten Eriksen, Atlas-alliansen
https://www.handikapnytt.no/bruk-sjansen-som-toppmotet-gir-til-a-skape-endring/
Publisert 16.02.2022 21:21

Over en milliard mennesker lever med funksjonsnedsettelser på verdensbasis, og mer enn 800 millioner av disse menneskene bor i det globale sør.

Å fremme grunnleggende menneskerettigheter er et mål i seg selv. Å sikre inkludering av mennesker med funksjons­nedsettelser i norsk bistand og humanitær innsats er et nødvendig virkemiddel for å oppnå nettopp dette.

Før sommeren skrev Atlas-alliansen i Bistandsaktuelt om fire essensielle skritt på veien til inkludering i utviklingsarbeid:

1: Sporbar, inkluderende bistand
2: Representasjon (ikke noe om oss uten oss!)
3: Bekjempelse av «funkofobi», stigma og diskriminering
4: Inkluderende helsetjenester og vaksiner til alle

Disse punktene er første del av et veikart som Atlas-alliansen har utarbeidet over hva som skal til for å oppnå reell inkludering av, og likestilling for, funksjonshemmede.

Vi i Atlas-alliansen ønsker nå å engasjere norske myndigheter på de fire neste punktene i veikartet for en mer inkluderende fremtid:

5: Inkluderende utdanning
6: Inkluderende arbeidsliv
7: Teknologiske hjelpemidler
8: Inkluderende humanitær innsats

Denne uken er Norge vertskap for det internasjonale toppmøtet Global Disability Summit 2022 (GDS2022). Vi oppfordrer herved regjering, sivilsamfunn og næringsliv i Norge til å gripe sjansen som Global Disability Summit gir til å bli med på, og inngå formelle forpliktelser på, punktene i dette veikartet til realisering av funksjons­hemmedes rettigheter.

Representanter for regjeringer og sivilsamfunn verden deltar og diskuterer veier til reell inkludering for funksjonshemmede – verdens største minoritet. Dette er en viktig milepæl i den pågående globale likestillingskampen av og for funksjonshemmede. Toppmøtet holdes digitalt, og deltakelse er åpent for alle.

Konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter må bli et solid fundament i norsk og internasjonalt utviklingsarbeid. Konvensjonen slår fast at det er myndighetenes ansvar å oppfylle rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne på lik linje med alle andre.

Videre sier konvensjonen at det er viktig å oppmuntre til internasjonalt samarbeid for å støtte nasjonal innsats for å kunne realisere konvensjons hensikt og mål.

Det gleder oss at Norge har overtatt stafettpinnen fra Storbritannia i 2018 som arrangør for toppmøtet i 2022, men Norge har også et ansvar for å gjøre mer. Under 3 prosent av utviklings­midlene fra Norge er inkluderende, og for den humanitære støtten er prosent­andelen enda lavere. Gapet mellom statenes konvensjonspålagte ansvar og den reelle menneskeretts­situasjonen i det globale sør viser at prioriteringer og krav fra utviklingsaktørene, som for eksempel Norge, må endres.

Det er behov for et paradigmeskifte i tilnærmingen til funksjonshemning. Det viktigste deltakerne på GDS2022, inkludert Norge, må gjøre for å fremme dette paradigmeskiftet, er å bevege oss bort fra veldedighetsmodeller og heller jobbe gjennom likestillings- og rettighetsmodeller.

Funksjonshemmede er endringsagenter og rettighetsholdere, ikke passive ofre som vi fortsatt ofte fremstilles som.

Funksjonshemmede er endringsagenter og rettighetsholdere, ikke passive ofre som vi fortsatt ofte fremstilles som. Funksjonshemmedes organisasjoner (DPOer) må inviteres til samarbeid med NGOer og myndigheter. Det er erfaringen og kunnskapen disse organisasjonene innehar som best kan lede an i prosessen for inkluderende utvikling og humanitær innsats.

For å oppnå reelle resultater og varige strukturelle endringer er det behov for å tydeliggjøre inkludering gjennom politikk og praksis. Med GDS åpnes døren på vidt gap for å kunne oppnå nettopp dette.

I likhet med toppmøtet i 2018, anmoder Global Disability Summit 2022 alle deltakere om å inngå forpliktelser på sentrale temaer – og rapportere på framdriften av dem i kommende toppmøter. Atlas-alliansen vil derfor med dette oppfordre regjeringen, men også sivilsamfunn, ledere og beslutningstakere i Norge, om å inngå følgende forpliktelser, i tillegg til de fire første nevnt i forrige artikkel, under GDS nå i februar:

5: Utdanning må være for alle

Vi understreker vår forpliktelse fra GDS2018 til å støtte og løfte tiltak for inkluderende utdanning av høy kvalitet for funksjonshemmede elever, og vi prioriterer å bevilge nødvendige ressurser til dette: Hvert barn har rett til å lære fra fødselen av.

Alle barn og unge har rett til utdanning av høy kvalitet og til å vokse, lære og trives i vekstfremmende og inkluderende utdanningsinstitusjoner. Barn og unge med funksjons­nedsettelser er fortsatt ikke sikret tilgang på kvalitetsopplæring i skolene, grunnet mangel på kunnskap, tilgjengelighet og økonomiske ressurser.

Et inkluderende skolemiljø er viktig for barn både med og uten funksjonsnedsettelser da relasjoner og samspill mellom barn og unge med og uten funksjonshemning øker deres kjennskap til funksjonsvariasjon. Barns fortrolighet med mangfold som noe naturlig vil redusere fordommer på lengre sikt.

Vi vil gi midler til utvikling og videreutvikling av støtteprogrammer, og fremme universelle standarder for utdanningssystemer som sikrer inkludering av alle personer med nedsatt funksjonsevne i skolene gjennom felles innsats.

6: Arbeid er uunnværlig

Vi bekrefter vår forpliktelse fra GDS2018 til å skape tilgjengelige og fremkommelige veier til inkluderende arbeid, slik at personer med nedsatt funksjonsevne kan oppleve et anstendig yrkesliv og oppnå økonomisk uavhengighet.

Utover de åpenbare fordelene med økonomisk selvstendighet, er arbeid grunnleggende for å bygge sosiale nettverk, øke deltakelse i samfunnet, styrke politisk engasjement, sikre psyko­sosialt velvære og realisere menneskeverdet. Arbeid legger grunnlag for samfunns­deltakelse og inkludering. Personer med funksjonshemning møter fortsatt begrenset valgfrihet og tilgang hva angår muligheter for levebrød og lønnet arbeid.

Vi vil støtte politikk, programmer og tiltak som bidrar til økonomisk inkludering, selvsten­dighet og frigjøring for alle personer med nedsatt funksjonsevne. Vi vil jobbe sammen for å skape veier til anstendig arbeid, yrkesrehabilitering og ferdighetstrening. Vi forplikter oss til å rekruttere personer med funksjonsnedsettelser, og organisere inkluderende, universelt utformede og tilgjengelige arbeidsplasser. Vi vil sørge for å styrke politikk og strategier som fremmer tilegnelse av ferdigheter, livslang læring og deltakelse på arbeidsmarkedet for alle.

7: Teknologi kan jevne ut sosiale forskjeller

Vi gjentar vår forpliktelse fra GDS2018 til å revolusjonere tilgjengelighet og redusere kostnader av tilpassede hjelpemidler, inkludert digitale verktøy, som vil muliggjøre fullverdig samfunnsdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne.

Bruk og spredning av ny teknologi har drastisk endret økonomisk utvikling, sosiale ordninger og politiske prioriteringer. Dette har åpnet for tilgang til utdanning og sysselsetting og økt mulighetene for deltakelse i sosiale aktiviteter, sivilsamfunn, demokrati og styring for mange personer med funksjonshemninger. Samtidig har ulik tilgang til teknologi, kunnskap og økonomiske ressurser skapt et digitalt skille som utvider gapet mellom dem som har tilgang til teknologiske hjelpemidler og dem som ikke har det.

Tilgjengeliggjøring av tilpasset teknologi for funksjonshemmede i det globale sør vil kunne bidra til å redusere eller avskaffe holdningsrelaterte, institusjonelle og miljømessige barrierer. Det vil også åpne for fullverdig samfunnsdeltakelse for alle personer med funksjons­hemninger uavhengig av alder, kjønn, seksuell orientering, etnisitet, bosted og sosio­økonomisk bakgrunn.

Vi vil sikre at alle personer med funksjonsnedsettelse får tilgang til tilpassede hjelpemidler og teknologi. Vi vil også støtte bruk av universelt utformede produkter, tjenester og miljøer med rom for dette. Vi vil aktivt støtte politikk, programmer og initiativ som bidrar til å redusere det digitale skillet og som legger grunnlag for mer en rettferdig, likeverdig og bærekraftig verden.

8: Inkluderende respons i menneskeskapte katastrofer og naturkatastrofer

Vi bekrefter vår forpliktelse fra GD2018 til å endre praksis for å gjøre alt humanitært arbeid fullstendig inkluderende og tilrettelagt for personer med funksjonshemning. Vi vil integrere inkludering i alle deler av arbeidet med redusering av katastroferisiko og i den humanitære sektor for øvrig.

En stor andel av funksjonsnedsettelser er forårsaket av kriger, voldelige konflikter og naturkatastrofer som fordriver folk fra sine hjem. I tillegg er personer med funksjons­hemninger ekstra utsatt i situasjoner med gjentagende hungersnød, flom og ekstremvær.

Nesten én av fire som flykter fra krise og konflikter er funksjons­hemmede.  Likevel er mennesker med funksjonsnedsettelser det glemte folket i humanitære kriser og katastrofer. Personer med nedsatt funksjonsevne fanget i humanitære kriser og katastrofer er ikke beskyttet i henhold til sine grunnleggende menneskerettigheter, og risikerer å bli utelatt i humanitær innsats.

Vi vil styrke og støtte ­humanitært arbeid som anerkjenner og integrerer hensyn til funksjonshemming i politikk, programmer og handlingsplaner. Vi vil sørge for at humanitær støtte planlegges og iverksettes på en inkluderende, tilgjengelig, rettferdig og bærekraftig måte som gjenskaper grunnprinsippet om at funksjonshemmedes rettigheter er menneske­rettigheter, som må respekteres, beskyttes og oppfylles – også i de mest alvorlige sosiale og humanitære situasjoner. Vi vil implementere våre forpliktelser gjennom Charteret «Inkludering av personer med funksjonshemninger i humanitær praksis«.

Atlas-alliansens visjon er ikke veldig kravstor. Likevel må mye innsats til for å nå målene om varig endring for personer med funksjonsnedsettelser.

Atlas-alliansens visjon er ikke veldig kravstor. Likevel må mye innsats til for å nå målene om varig endring for personer med funksjonsnedsettelser. Myndigheter, flernasjonale organisasjoner og sivilsamfunns­organisasjoner må sentrere mennesker med funksjonshemning i sine utviklings­mål. Funksjonsvariasjon er en naturlig del av menneskelig mangfold. Like vilkår må gjelde for deltakelse og anerkjennelse av mennesker som rettighetsholdere uavhengig av kjønn, etnisitet, bosted, funksjonsevne og alder.

Vi, funksjonshemmede, utgjør mer enn 15% av verdens befolkning og finnes i alle samfunnsgrupper, med ulike typer og grader av funksjonshemning – overalt. Derfor angår Global Disability Summit og den globale rettighetskampen oss alle.

Hvis vi ønsker å oppnå bærekraftmålene og realisere 2030-agendaen, har vi ikke råd til å glemme verdens største minoritet. Humanitære og utviklingsaktører kan ikke utelukke oss fra arenaer for utdanning og sysselsetting, eller glemme oss i tider med humanitær krise.

Det er viktig at fokus rettes mot denne glemte gruppen gjennom dristige forpliktelser, målrettet implementering og systematisk oppfølging og monitorering. Sivilsamfunn og DPO-bevegelsen har jobbet intensivt med påvirkning opp mot GDS2022 og vil følge opp på nasjonalt nivå med landspesifikke strategiske mål i etterkant.

Det globale toppmøtet blir viktig, men all mobiliseringen i forkant kan ha vært vel så viktig for å oppnå reell endring på bakken.

Gagan Chhabra
Prosjektleder integrering
Morten Eriksen
Daglig leder i Atlas-alliansen

Tilbake